جنگو

ویوی تکمیل بازیابی پسورد

سلام ساخت فایل قالب: templates/password_reset_complete.html

و حالا هم فایل تست: accounts/tests/test_view_password_reset.py

ترجمۀ اختصاصی توسط تمدن   مطلب بعدی: مطلب قبلی:

جنگو

ویوی تأیید بازیابی پسورد

سلام نوشتن فایل قالب به شکل زیر: templates/password_reset_confirm.html

این صفحه با استفاده از tokenای که در ایمیل ارسال شده قابل دسترسی است. (در فاز توسعۀ نرم افزار این توکن در کنسول قابل مشاهده است.) اگر لینک معتبر باشد صفحۀ زیر نمایش داده می شود. و اگر قبلاً از این …

جنگو

ویوی شروع بازیابی پسورد

سلام نوشتن فایل قالب به ترتیب زیر: templates/password_reset_done.html

و این هم از خروجی:   و مثل همیشه نوشتن فایل تست: accounts/tests/test_view_password_reset.py

ترجمۀ اختصاصی توسط تمدن   مطلب بعدی: مطلب قبلی:

جنگو

ویوی بازیابی پسورد

سلام فایل زیر را ویرایش می کنیم. templates/password_reset.html

حالا نوشتن فایل تست. accounts/tests/test_view_password_reset.py

ساخت عنوان ایمیل ارسالی: templates/password_reset_subject.txt

ساخت متن ایمیل ارسالی: templates/password_reset_email.html

و نهایتاً نمایش ایمیل به صورت کامل در کنسول برنامه یک فایل جداگانۀ تست باید ایجاد کنیم که فقط ارسال ایمیل را تست …

جنگو

پیکربندی مسیرها

سلام بازیابی پسورد به چهار ویو احتیاج دارد. یک صفحه با یک فرم برای شروع پروسه یک صفحه که به کاربر نشان دهد بازیابی پسورد شروع شده و مثلاً لازم است اسپم ایمیل خود را هم چک کند. صفحه ای برای چک توکن ارسال‌شده توسط ایمیل صفحه ای که به …

جنگو

Console Email Backend

سلام همانطور که گفته شد ایدۀ اصلی این ویژگی آن است که در زمان توسعۀ برنامه نیازی به ارسال ایمیل های واقعی نباشد. حالا دو حالت وجود دارد. یکی اینکه ایمیل را در یک فایل ذخیره کند و بعداً آن را چک کنیم یا اینکه ایمیل ارسالی را در کنسول …

جنگو

بازیابی پسورد (Password Reset)

سلام در خصوص بازیابی پسورد دو مسئله وجود دارد. یکی اینکه ساخت URL آن کمی پیچیده است که همانطور که در قبلاً گفته شد قرار نیست در regular expression متخصص باشیم و فعلاً می توانیم آن را کپی کنیم! دوم اینکه برای بازیابی پسورد به ارسال ایمیل احتیاج داریم که …

جنگو

تست تگ‌های قالب

سلام اول از همه می خواهیم تست های مربوط به بورد را (مثل فایل های تست مربوط به برنامۀ اکانت) کمی خوشگل کنیم! فولدر تست را ایجاد می کنیم و درون آن فایل خالیِ py قرار می دهیم. فایل tests.py را درون فایل جدید کپی می کنیم و نام آن …

جنگو

ساخت تگِ دلخواه برای قالب (Custom Template Tags)

سلام داخل فولدر برنامۀ boards یک فولدر با نام templatetags و درون آن دو فایل خالی با نام‌های py و form_tags.py ایجاد می کنیم.

می خواهیم دو عدد تگِ قالب درون فایل py ایجاد کنیم. boards/templatetags/form_tags.py

(اگر معتبر بود و پسورد نبود کلاس css را مطابق با ‘is-valid’ …

جنگو

خطاهای فیلدهای خالی در ورودی کاربر

سلام اگر بخواهیم فرم را به صورت خالی ارسال کنیم، خطای مناسب دریافت می کنیم. اما اگر یوزرنیم یا پسوردی که وجود ندارد را وارد کنیم این اتفاق می‌افتد. (دور فیلدها به رنگ سبز در می آید.) در واقع، قالبِ html تنها چک می کند که فیلدخالی است یا نه …

هرگونه استفادۀ از این آموزش به صورت رایگان و با ارجاع به تمدن جایز است.