جنگو

تغییر پسورد

سلام این حالت برای کاربری است که از قبل وارد سیستم شده و حالا می خواهد پسورد خود را عوض کند. برای این کار به سه فیلد احتیاج است. پسورد قبلی، پسورد جدید و تأیید پسورد جدید. خوب در گام اول URL را اضافه می کنیم. myproject/urls.py url(r’^settings/password/$’, auth_views.PasswordChangeView.as_view(template_name=’password_change.html’), name=’password_change’), …

جنگو

ویوی تکمیل بازیابی پسورد

سلام ساخت فایل قالب: templates/password_reset_complete.html {% extends ‘base_accounts.html’ %} {% block title %}Password changed!{% endblock %} {% block content %} <div class=”row justify-content-center”> <div class=”col-lg-6 col-md-8 col-sm-10″> <div class=”card”> <div class=”card-body”> <h3 class=”card-title”>Password changed!</h3> <div class=”alert alert-success” role=”alert”> You have successfully changed your password! You may now proceed to log …

جنگو

ویوی تأیید بازیابی پسورد

سلام نوشتن فایل قالب به شکل زیر: templates/password_reset_confirm.html {% extends ‘base_accounts.html’ %} {% block title %} {% if validlink %} Change password for {{ form.user.username }} {% else %} Reset your password {% endif %} {% endblock %} {% block content %} <div class=”row justify-content-center”> <div class=”col-lg-6 col-md-8 col-sm-10″> <div …

جنگو

ویوی شروع بازیابی پسورد

سلام نوشتن فایل قالب به ترتیب زیر: templates/password_reset_done.html {% extends ‘base_accounts.html’ %} {% block title %}Reset your password{% endblock %} {% block content %} <div class=”row justify-content-center”> <div class=”col-lg-4 col-md-6 col-sm-8″> <div class=”card”> <div class=”card-body”> <h3 class=”card-title”>Reset your password</h3> <p>Check your email for a link to reset your password. If …

جنگو

ویوی بازیابی پسورد

سلام فایل زیر را ویرایش می کنیم. templates/password_reset.html {% extends ‘base_accounts.html’ %} {% block title %}Reset your password{% endblock %} {% block content %} <div class=”row justify-content-center”> <div class=”col-lg-4 col-md-6 col-sm-8″> <div class=”card”> <div class=”card-body”> <h3 class=”card-title”>Reset your password</h3> <p>Enter your email address and we will send you a link …

جنگو

پیکربندی مسیرها

سلام بازیابی پسورد به چهار ویو احتیاج دارد. یک صفحه با یک فرم برای شروع پروسه یک صفحه که به کاربر نشان دهد بازیابی پسورد شروع شده و مثلاً لازم است اسپم ایمیل خود را هم چک کند. صفحه ای برای چک توکن ارسال‌شده توسط ایمیل صفحه ای که به …

جنگو

Console Email Backend

سلام همانطور که گفته شد ایدۀ اصلی این ویژگی آن است که در زمان توسعۀ برنامه نیازی به ارسال ایمیل های واقعی نباشد. حالا دو حالت وجود دارد. یکی اینکه ایمیل را در یک فایل ذخیره کند و بعداً آن را چک کنیم یا اینکه ایمیل ارسالی را در کنسول …

جنگو

بازیابی پسورد (Password Reset)

سلام در خصوص بازیابی پسورد دو مسئله وجود دارد. یکی اینکه ساخت URL آن کمی پیچیده است که همانطور که در قبلاً گفته شد قرار نیست در regular expression متخصص باشیم و فعلاً می توانیم آن را کپی کنیم! دوم اینکه برای بازیابی پسورد به ارسال ایمیل احتیاج داریم که …

جنگو

تست تگ‌های قالب

سلام اول از همه می خواهیم تست های مربوط به بورد را (مثل فایل های تست مربوط به برنامۀ اکانت) کمی خوشگل کنیم! فولدر تست را ایجاد می کنیم و درون آن فایل خالیِ init__.py__ قرار می دهیم. فایل tests.py را درون فایل جدید کپی می کنیم و نام آن …

جنگو

ساخت تگِ دلخواه برای قالب (Custom Template Tags)

سلام داخل فولدر برنامۀ boards یک فولدر با نام templatetags و درون آن دو فایل خالی با نام‌های init__.py__ و form_tags.py ایجاد می کنیم. myproject/ |– myproject/ | |– accounts/ | |– boards/ | | |– migrations/ | | |– templatetags/ <– here | | | |– __init__.py | | …

هرگونه استفادۀ از این آموزش به صورت رایگان و با ارجاع به تمدن جایز است.