می 2024

ذهنیت رهبری به روایت تیم راگبی: ماجرای مردان سیاه پوش

سلام

بهتلاش خود ادامهدهید تا همهچیز را کمیبهتر انجام دهید. اینکلید پیشرفتو موفقیتمستمر است‌. تمام تلاشترا بکن، عوضی نباش و آدم خوبیباش.

 -گیل نیک؛ مربیآمادگی جسمانی تیم راگبی All Blacks نیوزیلند

به اولینروز کاریخود برگردید کهواقعاً در مـورد آن هیجـان زده بودیـد. شـرط مـیبنـدم میخواستید همهچیز تا حد امکان راحتپیشبرود، از رفتو آمد بدون ترافیکبهدفتر گرفتهتا مکالمات دلپذیر با همکارانتان و اگر واقعا خوش شانسبودید، انجام کـاریکـهرئیسـتان را تحـتتاثیر قرار میداد. با اینحال، ایندقیقاً همان سناریوییاستکهنیکگیلدر اولینکار خود با یکتیمراگبیدر یکمنطقهدورافتاده نیوزیلند در آن قرار گرفت‌. او تقریباً از فکر کردن به این موضوع استرس گرفتهبود.

بیستسال طول کشید تا گیلی به قله دنیای ورزش نزدیک شود. امروز، او به خوبی می داند که ایجاد تعادل میان کار و زندگی چقدر مهم است؛ به خصوص در روزهای اول که نیاز است تا به سختی کار کنید.